OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Pedagogisk, psykologisk tjeneste (PPT)

Alle elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring kan ta kontakt med PPT. Tjenesten kan gi råd og veiledning dersom du har fagvansker, problemer i skolen eller i bedriften, eller har andre personlige problemer.

Dersom du trenger hjelp, eller problemene er av en slik art at du ønsker hjelp utenfor skolen/bedriften, kan du henvende deg direkte til PPT. Tjenesten samarbeider også med andre instanser som f.eks. helsevesen, sosialkontor eller arbeidskontor. Du er alltid med på å bestemme hvem PPT skal samarbeide med for å løse dine problemer. Alle ansatte ved PPT har taushetsplikt.

Tjenesten er også et tilbud til skolene om bistand i arbeidet med tilrettelagt opplæring og spesialundervisning. Også foreldre kan kontakte PPT for tilrettelegging av opplæringstilbudet.

PPT er sakkyndig instans etter forskrift til Opplæringsloven bl.a. i forbindelse med søknad om inntak til særskilt prioritert grunnkurs, spesialundervisning og tilrettelegging ved prøver / eksamen.  PPT har plikt til å sørge for at det utarbeides sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det. 

PPT er samlokalisert med Elev- og lærlingetjenesten på Bodø og Bodin videregående skole.  

PPT utreder og gir sakkyndige vurderinger etter opplæringsloven på mange områder, blant annet rett til: 

  • Spesialundervisning 
  • Tilrettelegging ved prøver og eksamen  
  • Fritak fra vurdering med karakter i norsk sidemål  
  • Fritak for vurdering med karakter i andre fremmedspråk  
  • Prioritert inntak og utvidet opplæringstid (4. og 5. skoleår) 
  • Opplæring i tegnspråklig miljø 

Tjenesten er også et tilbud til skolene om kompetanse- og organisasjonsutvikling, samt gir bistand i arbeidet med tilrettelagt opplæring og spesialundervisning.  

PPT er samlokalisert med Elev- og lærlingetjenesten på skolene, og har et tverrfaglig samarbeid med kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten ved behov.  

Kontakt PPT for videregående opplæring i Nordland:

Elektronisk postadresse: 
Organisasjonsnummer 922 300 801
Postadresse: 
Postboks 1485, 8048 Bodø 
Besøksadresse: 
Prinsens gate 100, Bodø 

Telefon: +47 75 65 02 49

Mobil: +47 92 29 98 99

Henvisning til PPT

For at PPT skal kunne arbeide direkte med en elev/lærling/lærekandidat må det foreligge en formell henvisning, med samtykke fra elev. Følgende kan ta kontakt: 

  • Lærer eller rådgiver  
  • Eleven selv eller foresatte  
  • Elever over 15 år uten samtykke fra foresatte 
  • Lærlinger/lærekandidater eller veileder i bedrift 

Henvisningsskjema til fylkeskommunal PPT (DOCX, 42 kB)

PPT for videregående skoler i Bodø er en felles tjeneste for Bodø videregående skole og Bodin videregående skole. De pedagogisk psykologiske rådgiverne har fordelt seg med tjenestested fordelt på begge skolene.