Planlagte saker til Nordland fylkesting

Tittel

Dato

Høring - Forskrift om utforming og drift av idrettsbaner der det brukes plastholdig løst fyllmateriale

21.10.2019

Høring - Forslag om åpning av område for fornybar energi til havs og forslag til forskrift til havenergiloven

21.10.2019

Høring - Forslag til endringer i naturmangfoldloven

21.10.2019

Høring - Forslag til forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket

21.10.2019

Høring - Lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

21.10.2019

Høring - Søknad om ny 22 kV kraftledning for tilknytning av Melfjordbotn og Gjervalåga kraftverk - Rødøy kommune

21.10.2019

HØRINGSSAK: Deltakerforskriften 2020

21.10.2019

Tertialrapport 2 - 2019

21.10.2019

Valg av representanter til nasjonalpark- og verneområdestyrer i Nordland

21.10.2019

Ansvar, roller og kvalitet ved opplæringskontor i Nordland

02.12.2019

Bestillingsbrev til styret i Regionalt forskningsfond Nordland

02.12.2019

Digitaliseringsstrategi for Nordland fylkeskommune 2020-2023

02.12.2019

Eiermelding

02.12.2019

Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland skoleåret 2020-2021

02.12.2019

Gründerfond

02.12.2019

Høring - Politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige

02.12.2019

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg - Revidering av Instruks for fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler og reglement

02.12.2019

Regional plan - Bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland

02.12.2019

Regionreformen - avtale om overføring av statlige fiskerihavner fra staten ved Kystverket til Nordland fylkeskommune

02.12.2019

Økonomiplan 2020-23 og Budsjett 2020

02.12.2019