Elevenes arbeidsmiljø

Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Elevens fysiske arbeidsmiljø er behandlet i Opplæringslova kapittel 9a. Vi arbeider kontinuerlig med å bedre det fysiske miljøet slik at det skal være godt å være elev eller ansatt på Bodø vgs.

Dette skjer blant annet gjennom ulike samarbeidsorgan hvor elevene deltar, skoleprogrammet VIP, elevtjenestens arbeid og samarbeidsteam. Nordland fylkeskommune har også opprettet et eget elev- og lærlingombud. 


Både foresatte og elever kan kontakte skolen angående elevens arbeidsmiljø. Hvis du som elev opplever krenkende eller uønsket atferd, konflikter eller mobbing er det viktig at du tar kontakt med skolen så fort som mulig. Snakk med en voksen du føler deg trygg på, det kan for eksempel være kontaktlærer, rådgiver, helsesøster, avdelingsleder eller rektor. Alle ansatte på skolen har plikt til å reagere dersom de oppdager eller mistenker mobbing. Du kan også søke støtte hos tillitselev hvis du ønsker det.

Hvis du mener skolen ikke gjør nok for å hjelpe deg, henvender du deg skriftlig. En slik henvendelse skal behandles som et enkeltvedtak og du skal få et svar med vedtak om tiltak i løpet av fire uker. Dersom du ikke er fornøyd med svaret kan du klage på det. Her finner du et forslag til mal for å klage på enkeltvedtak NB! Lenke til rett skjema BODØ VGS.


Her kan du lese mer om elevens psykososiale miljø:

Verksted og spesialrom

På verksteder og spesialrom finnes utstyr som er direkte farlig dersom elevene ikke følger forskriftene. Det er faglærers ansvar at elevene er gjort kjent med forskriftene og forstår dem. Faglærer plikter å gi elevene dokumentert sikkerhetsopplæring for bruk av spesialrom LENKE til SFKS

Klage på fysisk arbeidsmiljø

Dersom du mener at skolen har et fysisk skolemiljø som gir deg ubehag kan du alene, sammen med andre elever eller foresatte, melde fra om forholdene i skolens meldingssystem LENKE

Her kan du lese mer om elevens fysiske arbeidsmiljø:

Opplæringsloven - Se kapittel 9A

Utdanningsdirektoratets hefte om elevenes skolemiljø

Elev- og lærlingeombudet i Nordland

Branninstruks

Vær oppmerksom på at ved brann kan giftig røyk eller gass bli spredd via ventilasjonsanlegget. Det er derfor viktig at alle kommer seg raskt ut. Det er ikke tillatt å ta opphold i inne i byggene eller andre områder under tak.

  • Korteste rømningsvei er angitt med grønne piler i gangene og grønne markeringslys ved utgangene
  • Alle må snarest gjøre seg kjent med korteste vei ut av bygningen fra rom de normalt bruker.
  • Straks brannalarmen lyder, skal alle ut av bygningen. Klassene går korteste vei ut og ledes av lærer. Enkeltpersoner finner selv vei ut. Ikke bruk heis.
  • Ta ikke med vesker, tøy o.l. som kan hindre rømningen.
  • Møt opp på an
  • Bygningene skal ikke tas i bruk igjen før brannvernleder, skoleleder eller brannvesenets folk gir beskjed om det.

Rutiner ved skader

Overordnet rutine for skademelding av elever. Den ansatte/læreren sørger for at hensiktsmessig førstehjelp utføres og at eleven eventuelt får tilsyn av lege. Foresatte kontaktes. Læreren fyller ut skademeldingsskjema snarest mulig etter at skaden er skjedd. Skolen sørger deretter for melding til relevante instanser (NAV, forsikring osv).

Dersom  en får utgifter i forbindelse med skade på skolen, må en selv søke om refusjon hos NAV. En skal bruke skademeldingsskjema NAV 13-10.01

Elever som i en periode trenger ekstra skoleskyss, for eksempel på grunn av sykdom eller skade, må levere legeerklæring i informasjonsskranken i nybygget (V-bygg). Det må framgå av dokumentasjonen at det er nødvendig med drosje, samt tidsrommet en trenger drosje for.

Fant du det du lette etter?