STUDIETILBUD

STUDIETILBUD

Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg

Studiet består av fem moduler, og alle modulene har selvstendige arbeidskrav.

Disse arbeidskravene er arbeidsoppgaver som løses individuelt eller i grupper, samt en avsluttende oppgave i hver modul.

For å gå opp til avsluttende eksamen må modulene og praksis være bestått/godkjent. Avsluttende eksamen består av en skriftlig hjemmeoppgave (fordypningsoppgave modul 5) med en påfølgende muntlig eksamen.

 

Studentene får vitnemål etter fullført utdanning.

Hovedtema i de ulike modulene:

 

Modul 1 Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og

sosialfagene

Introduksjon til utdanningen    

Dataopplæring Kommunikasjon,

Veiledning, læringsmetoder etc

Helse og sosialfagenes historie

Etikk

Kommunikasjon og samhandling

 

Stats- og

kommunalkunnskap,

helse og sosialpolitikk,

Velferds statens utvikling.

Lover og forskrifter i Helse

og sosialtjenesten

Sosiologi og psykologi.

 

Modul 2 Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid

Normale aldersprosesser, aldringsteorier

Grunnleggende sykepleie oppgaver

Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid

 

Aktivitet og mestring

Veiledning

Innovativ omsorg

Rehabilitering

 

Kulturelle, åndelige og ekstensielle behov

Sorg og sorgreaksjoner

Velferdsteknologi

Bruker og interesseorganisasjoner

 

Modul 3 Behandling, pleie og omsorg ved sykdom, skader og

funksjonsnedsettelse

      Den geriatriske pasienten

Om demens, sykdom og               behandling

Innføring i prosjektarbeid

Planlegging av praksis

 

Demens, utredning miljø og tilrettelegging

Somatiske sykdommer                          hos eldre

Praksisforberedelser

 

Psykiske lidelser hos eldre Omsorg ved livets slutt

Smertelindring /Farmasi

 

Modul 4 Organisering, system og ledelse

Organisering av eldreomsorgen

Pedagogiske prinsipper

Kunnskapsbasert praksis

Planlegging av egen praksis

 

Personlig kompetanse

  Yrkesutøvelse og arbeidsverktøy

«Skriveseminar»/forberedelse til eksamen

 

 

Modul 5 Fordypningsarbeid/hovedprosjekt

 

 

Fant du det du lette etter?